Carlos Velasco Latin Quartet at the Meshuggah Shack

Meshuggah Shack, 4048 Goldfinch St, San Diego, CA 92103, San Diego

Carlos Velasco's Latin Quartet: Artwork by Katya Mezhova